24.4.14

Att vittna anonymt ska bli möjligt i fråga om de allvarligaste brotten

Regeringen föreslår revidering av bestämmelserna om bevisning i allmänna domstolar. Vittnets identitet ska kunna hemlighållas i fråga om vissa av de allvarligaste brotten. Detta skulle öka säkerheten för vittnena och göra det lättare att skaffa fram bevis för allvarlig och organiserad brottslighet.

Det föreslås att domstolen kan bevilja ett vittne anonymitet om det föreskrivna maximistraffet för brottet är fängelse i minst åtta år och om anonymitet är nödvändigt för att skydda vittnet eller en närstående till honom eller henne för ett allvarligt hot mot liv eller hälsa.

 

24.4.14

Arbetslösheten förvärrades i mars

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 315 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 28 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 300 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 39 300.

 

24.4.14

Nya utvecklingsprogrammet stödjer välbefinnande och hållbart jordbruk

Statsrådet har godkänt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020. Programmet är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft. Programmets offentliga medel uppgår till 5 618 miljoner euro. Av denna summa är en del EU-pengar och en del nationella medel. Därtill kommer privat finansiering genom investeringar. EU-ministerrådet fattade beslut om andelen EU-pengar i fjol. För utvecklingsprogrammet har anvisats lite mer offentliga medel än under den förra programperioden.

 

24.4.14

Mindre nämndemannasammansättningar från och med början av maj

Nämndemannasammansättningarna i tingsrätten blir mindre från och med början av maj. Samtidigt höjs också den övre åldersgränsen för nämndemän. Avsikten är att ändringen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 25 april.

I fortsättningen är tingsrätten domför i en nämndemannasammansättning med ordföranden och två nämndemän. Detta betyder att nämndemännen också i fortsättningen är i majoritet i en bassammansättning.

 

17.4.14

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser i banklagstiftningen

För första gången föreslås det att det stiftas en egen lag om kontrollen av ekologisk produktion. Ett av lagens viktigaste syften är att säkra den ekologiska produktionens tillväxt och förutsättningar i Finland genom att man utfärdar klara och i enlighet med den gällande lagstiftningens krav exakta bestämmelser om ett system för tillsyn över ekologisk produktion. Regeringen föreslår för riksdagen att de nuvarande tillsynsmyndigheterna fortsätter att sköta tillsynen över ekologisk produktion.

"Dagens myndighetstillsyn är kostnadseffektiv och tillförlitlig. Systemet håller också verksamhetsutövarnas tillsynsavgifter på en rimlig nivå," konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

 

21.4.14

Minister Virkkunens kondoleanser med anledning av flygolyckan i Jämijärvi

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen framför sina och hela statsrådets kondoleanser med anledning av sportflygolyckan i Jämijärvi i Satakunta. Minister Virkkunen framför sina djupaste kondoleanser till offrens anhöriga och till alla som har berörts av den tragiska luftfartsolyckan.