24.10.14

Europeiska rådet beslutade om riktlinjerna för klimat- och energipolitiken fram till 2030

Europeiska rådet antog torsdagen den 23 oktober riktlinjer för Europeiska unionens klimat- och energipolitik. EU:s bindande mål för minskning av växthusgasutsläppen sattes till minst 40 procent från 1990 års nivå fram till 2030.

"Finland har förespråkat en kostnadseffektiv, rättvis och balanserad fördelning av bördan mellan medlemsländerna. Paketet sporrar samtliga medlemsländer att göra sitt bästa för att minska utsläppen. Med tanke på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa är det viktigt att vi kan uppnå minskningsmålen med så små kostnader som möjligt", konstaterar statsminister Alexander Stubb.

 

23.10.14

Förslag om ändringar i studiestödslagen

Statsrådet avlät på torsdagen en regeringsproposition till riksdagen om ändring av lagen om studiestöd samt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Lagarna avses i huvudsak träda i kraft den 1 augusti 2015.

Enligt förslaget skall studerande som redan avlagt högskoleexamen inte ska ha rätt till studiestöd för en annan högskoleexamen på motsvarande nivå. Man kommer fortfarande att kunna beviljas stöd efter avlagd högskoleexamen i syfte att avlägga påbyggnadsexamen, fullgöra ett yrkesutbildande fortbildningsprogram eller någon annan studiehelhet som ger tjänstebehörighet.

 

23.10.14

Högre nordligt stöd för mjölproduktion resten av året

Regeringen fastställde i dag de höjda nivåerna för nordligt stöd för mjölkproduktionen i oktober-december 2014. Stödnivån höjs med 1,5 cent per liter i alla områdena för nordligt stöd 1.10 ¿ 31.12.2014. Detta i syfte att delvis kompensera för de ekonomiska sanktioner som Ryssland beslutade om 7.8.2014.

"Det är bra att stödåtgärderna inleds så här snabbt. Vi fortsätter förhandlingarna med producentorganisationerna om att kanalisera det resterande stödet till de sektorer som lider av förbudet", säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

 

23.10.14

Möjligt att börja BSP-spara ännu vid 39 års ålder

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett förslag som innebär att lagen om bostadssparpremier ska ändras så att den övre åldersgränsen för ingående av BSP-avtal höjs till 39 år (denna ålder inkluderad). Enligt den gällande lagen kan den som har fyllt 18 men inte 31 år bli bostadsspardeponent. Avsikten är att bestämmelsen om den ändrade åldersgränsen ska träda i kraft så snabbt som möjligt.

 

23.10.14

Möjlighet för enspråkiga kommuner att bli tvåspråkiga mitt under tioårsperioden

Regeringen föreslår att det på begäran av kommunfullmäktige och genom förordning av statsrådet också mitt under den av statsrådet föreskrivna tioårsperioden ska kunna bestämmas att en enspråkig kommun ska bli tvåspråkig. Med stöd av den gällande lagen kan kommunerna ansöka om att bli tvåspråkiga följande gång först från ingången av år 2023. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i dag den 23 oktober.

Syftet med propositionen är att trygga möjligheten för de kommuner som efter ikraftträdandet av statsandelsreformen vid ingången av 2015 förlorar språkbaserade bidrag att få ersättning för kostnaderna för språkliga tjänster.

 

23.10.14

Statsminister Stubb till Europeiska rådets oktobermöte

Statsminister Alexander Stubb deltar den 23-24 oktober i Europeiska rådets möte och det därpå följande eurotoppmötet i Bryssel. Europeiska rådets viktigaste tema är klimat- och energipaketet fram till 2030.

"EU bör vara en global föregångare i klimatpolitiken. Strävan efter utsläppsfrihet får dock inte utgöra ett hot mot vår industri och våra arbetstillfällen. Vi måste eftersträva kostnadseffektiva lösningar som främjar konkurrenskraften", säger statsminister Stubb.