21.11.14

Statsminister Stubb träffade Sydkoreas president och premiärminister i Seoul

Statsminister Stubb träffade Sydkoreas president Park Geun-hye och premiärminister Chung Hong-won i Seoul i Sydkorea. Stubb förde bilaterala diskussioner med presidenten och premiärministern, torsdagen den 20 november.

"I fortsättningen skulle Finland och Sydkorea kunna samarbeta t.ex. när det gäller att utveckla 5G-nätet och vid förberedelserna inför vinter-OS 2018 i Pyeongchang i Sydkorea," sade statsminister Stubb.

 

20.11.14

Hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning ska utvidgas

Det föreslås att tillämpningsområdet för systemet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas. Systemet togs i bruk vid hovrätterna år 2011. Enligt förslaget ska tillståndssystemet bli tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i största delen av brottmål. Syftet med den föreslagna reformen är att göra tillståndssystemet klarare och flytta tyngdpunkten i rättegången allt mer tydligt till tingsrättsbehandlingen. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

 

20.11.14

Arbetet med att påskynda miljötillståndsprocesserna framskrider

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen. Den andra fasen av revideringen av miljöskyddslagstiftningen bidrar till att miljötillståndsprocesserna påskyndas.

"Den andra fasen av revideringen av miljöskyddslagen syftar till snabbare och smidigare miljötillståndsprocesser. Behandlingen effektiviseras och man undviker anhopningar, utan att det prutas på miljöskyddet. Målet är att kunna rikta myndigheternas resurser på ett vettigare sätt", berättar miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

 

20.11.14

NTM-centralernas överdirektörer har utnämnts

Statsrådet utnämnde den 20 november överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentraler för fem år, för tiden 1.1.2015-31.12.2019. Överdirektören ansvarar för resultaten av verksamheten vid NTM-centralen och för uppnåendet av centralernas gemensamma resultatmål.

 

20.11.14

Ersättningen för privat kopiering skall finansieras med budgetmedel

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen. Framöver betalar staten kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk betalas med anslag i statsbudgeten. Kompensationen ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

Propositionen hänför sig till budgeten för 2015 och behandlas i samband med den. Meningen är att den föreslagna lagändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

 

20.11.14

I fortsättningen skulle familjevård kunna ordnas även hemma hos den som vårdas

Regeringen presenterar den nya familjevårdslagen. Syftet är att samla alla bestämmelser i socialvårdslagen och familjevårdarlagen i en lag om familjevård, precisera bestämmelserna och förbättra särskilt ställningen för äldre personers och funktionshindrade personers familjevård.

Ordnandet av familjevård ska basera sig på behoven hos den som vårdas. I fortsättningen skulle familjevård kunna ges både i familjevårdarens hem och hemma hos den som får familjevård. Detta gör det möjligt att skräddarsy familjevården på det sätt som är bäst för den som vårdas.